Jsme kapitáni ESG

Nasměrujeme vaši firmu k udržitelnosti. Pomůžeme vám s implementací ESG strategie, reportingem a výpočtem uhlíkové stopy. Připravíme vás na nové legislativní požadavky, zajistíme vám konkurenční výhodu.

ilu

Růst
firmy

Stanete se respektovaným partnerem pro významné odběratele i zákazníky.

Zajištění
kapitálu

Zvýšíte svou atraktivitu pro banky a investory. Dosáhnete na lepší úrok.

Budoucnost
planety

Dokážete, že udržitelnost je součástí vaší firemní filozofie.

Proč ESG?

Deklarování udržitelnosti ve firmě se již netýká pouze velkých korporací. Výhody ESG auditu využívají také malé a střední podniky – snáze se díky němu začlení do dodavatelského řetězce, osloví novou generaci zákazníků a zefektivní svá náborová řízení. To vše s dobrým vědomím, že jejich činnost prospívá společnosti a planetě.

Zvýšení prodejů

Pokud se chcete dostat k velkým mezinárodním zakázkám a spolupracovat s nejvýznamnějšími odběrateli na trhu, bez ESG reportu se už neobejdete.

Jednodušší financování

Stále více investorů přihlíží k ESG i v rámci svého investičního rozhodovacího procesu. ESG report a implementovaná strategie vám pomohou ke snadnějšímu zajištění kapitálu.

Povinnost od roku 2025

Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) byla přijata 28. listopadu 2022 Evropským parlamentem. Povinnost nefinančního reportování ESG se od roku 2025 bude týkat i firem.

Myslíme to vážně, nejde jen o image

Jasně deklarovaná a zejména naplňovaná ESG koncepce vás vynese mezi firmy, které mají na trhu rozhodující slovo. Na stabilních ESG základech si pak můžete vystavět skvělý marketing a obohatit svou komunikaci o atraktivní témata.

Nová generace zákazníků a zaměstanců

Mladí lidé si dnes produkty a služby pečlivě vybírají. Sledují přitom, jak se firma chová ke svým zaměstnancům, společnosti a jaký dopad má na životní prostředí.

Velkým i malým společnostem pomáháme zavést ESG principy do chodu firmy. Dlouhodobě, udržitelně a s vizí.

Co je ESG

EnvironmentŽivotní prostředí

První písmenko ze zkratky ESG určuje, jaké dopady má vaše podnikání na planetu. Vypočítává se uhlíková stopa vaší podnikatelské činnosti před a po zavedení aktivit k ochraně klimatu. Stanovené cíle ve vybraných oblastech vedou k systematickému snižování negativního dopadu vašich činností na přírodu a životní prostředí. Konkrétní indikátory se týkají například efektivního hospodaření s energiemi, sleduje se spotřeba vody, použití materiálů na principech cirkulární ekonomiky, recyklace odpadů, využívání bezproblémových komodit, které nenarušují rovnováhu ekosystémů a další ukazatele.

SocialSociální podmínky

Odpovědný přístup se propisuje do vztahů se zaměstnanci, komunitami, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami. Důležitým aspektem je péče o pracovníky, zajišťování rovných příležitostí pro všechny, rozmanité a bezpečné pracovní prostředí i správně nastavená náborová politika. Sleduje se podpora komunity, v níž firma působí, stejně jako aktivní zapojení do společenských iniciativ, podpora neziskových organizací či místního rozvoje. Důležité jsou etické a transparentní obchodní praktiky, dodržování lidských práv a ochrana spotřebitele. Tedy principy, které přispívají k pozitivní společenské změně.

GovernanceZpůsob řízení

Tato kategorie se zaměřuje na vedení, řízení a rozhodovací procesy společnosti. Firmy jsou hodnoceny z hlediska transparentnosti, odpovědnosti a uplatňovaných etických standardů. Stanovují se pravidla protikorupčního chování a ochrany konkurenčního prostředí. Transparentně komunikována by měla být vlastnická struktura, složení představenstva a odměňování vedení. Sleduje se nezávislost rozhodovacích procesů, přijatá obchodní etika, dodržování práv akcionářů, stejně jako účetní, daňová transparentnost a další.

Podnikejte tak, abyste za několik let měli komu prodávat vy i budoucí generace.

Na cestě k udržitelnosti poskytujeme klientům profesionální podporu.

Najdeme pro vás nejlepší možné řešení dle sektoru vaší společnosti, vyhodnocených rizik a příležitostí. Bezpečně vás provedeme evropskou legislativou a mezinárodními ESG rámci. Seznamte se s našimi službami.

ESG Reporting

Na cestě k udržitelnosti je nefinanční report naprosto klíčový. Tento dokument vychází z konkrétních ESG dat a popisuje aktivity a úspěchy firmy v této oblasti, včetně stanovených cílů. Komplexní ESG report vám zpracujeme dle platných evropských směrnic a mezinárodních standardů.

Výpočet uhlíkové stopy

Připravíme vám certifikovaný výpočet uhlíkové stopy a doporučení, jak emise skleníkových plynů účinně snižovat. Pomůžeme vám tak zároveň s úsporou energií a nákladů. Získáme klíčová data pro vaše obchodní partnery.

Konzultace a školení

Praktické workshopy, školení pro zaměstnance a konzultace na míru nabízíme všem firmám bez rozdílu. Ať už jste na své ESG cestě v jakékoliv fázi. Rádi se s vámi podělíme o naše know-how a seznámíme vás s aktuálními požadavky příslušných evropských směrnic.

Plný outsourcing ESG

Nejméně náročné řešení na vaše vnitřní zdroje. Náš tým za vás převezme veškerou ESG agendu, abyste se mohli v klidu věnovat svému podnikání. Zařídíme, aby se ESG stalo přirozenou součástí života vaší firmy.

Implementace systému ESG

Mějte své ESG skóre neustále pod kontrolou. Jsme dodavatelé platformy, která vám ulehčí sběr a zpracování ESG dat. Monitorujte svou uhlíkovou stopu, generujte reporty, odhalte s pomocí AI jak zlepšit svůj dopad na životní prostředí. Vše přehledně a na jednom místě.

Sustainability officer

Nechcete v rámci zavádění ESG přijímat nového zaměstnance? Sustainability officer je profesionál, který bude docházet k vám do firmy a zodpovídat za vývoj a implementaci udržitelných aktivit.

">

ESG Reporting Jak vzniká ESG report
krok po kroku?

ESG report neboli zpráva o udržitelnosti vám pomůže lépe komunikovat vaši firemní odpovědnost. Stane se podkladem pro vaše obchodní partnery, zákazníky a investory. Zajistí vám lepší konkurenceschopnost. ESG reporting zpracováváme auditním způsobem, alternativně nabízíme i ověření třetí stranou.

Seznámení s firmou

Na úvodním workshopu musíme plně poznat a pochopit váš obor podnikání. Budeme vám klást otázky a naslouchat vám. Důsledně probereme každé písmeno ze zkratky ESG.

Materiality Assessment – Analýza významnosti témat

Identifikujeme klíčové oblasti a témata, která mají nejvýznamnější dopad na vaše podnikání a jsou důležitá pro další zainteresované strany.

Sběr a analýza klíčových dat

Jedná se o časově nejnáročnější část celého procesu. Požádáme vás o dodání detailních informací, ze kterých budeme vycházet při tvorbě ESG zprávy.

Vyhotovení ESG reportu

Zprávu vytvoříme v nejvyšším standardu, aby splňovala veškeré formální náležitosti dle evropských směrnic. Dodáme vám ESG report, který obstojí u velkých korporací i bank.

Nastavení komunikační strategie

Zpracovaný ESG report je pro každou firmu obrovským milníkem a krokem kupředu. Důležité je dát o svých úspěších a udržitelnosti vědět.

ESG reportingem a PR aktivitami to nekončí

Po vydání zprávy, ve které jsou uvedeny vaše cíle a aktivity na další období, následuje období implementace a konkrétní akční plán.

">

ESG Software Mějte ESG a CO2 pod kontrolou

Jsme dodavatelé licencovaného softwaru, který firmám umožňuje sběr a zpracování ESG dat prostřednictvím dotazníků, nahráním faktur, excelových tabulek či prostřednictví API funkcionality.

Vše je velice intuitivní, přehledné a automatizované. Stanovte si udržitelné cíle a naplňujte je. Systém průběžně analyzuje data a transformuje je do přehledných grafů a reportů. Pravidelný reporting a naplňování zákonných předpisů je s ním hračka. Své skóre navíc můžete porovnávat s podobnými společnostmi z EU. Provedeme vás úvodním zaškolením, instalací a nastavením procesů pro sběr dat.

Co je to Green0meter Studio

Green0meter Studio je sofistikovaná platforma, která umožňuje sběr a zpracování ESG dat. Platforma využívá pokročilé AI technologie k měření a sledování emisí CO2 a ESG (Environmental, Social, and Governance) hodnot organizací.

Jak to funguje

ESG Platforma analyzuje širokou škálu dat pomocí pokročilých algoritmů. Výsledkem je výpočet emisí CO2 a detailní ESG profil, který pomáhá organizacím rozumět jejich environmentálnímu dopadu a sociálně-společenské odpovědnosti. Data, která jsou potreba pro analýzu a výpočet, je možné zadat do platformy ručně, prostřednictvím dotazníků, či polo-automaticky nahráním faktur či excelových tabulek nebo zcela automaticky prostřednictvím API funkcionality.

Komu je určena ESG Platforma

ESG Platforma je ideální pro organizace všech velikostí, od malých firem až po velké korporace. Je to cenný nástroj pro organizace, které chtějí optimalizovat své ekologické dopady a zároveň splnit své ESG cíle.

Podpora a školení

Kromě intuitivní a uživatelsky přívětivé platformy nabízíme také školení a podporu našim uživatelům, aby co nejlépe využili náš nástroj a dosáhli svých cílů.

Intuitivní, přehledné a automatizované prostředí

Stanovte si udržitelné cíle a naplňujte je. Systém průběžně analyzuje data a transformuje je do přehledných grafů a reportů. Pravidelný reporting a naplňování zákonných předpisů je s ním hračka. Své skóre navíc můžete porovnávat s podobnými společnostmi z EU. Provedeme vás úvodním zaškolením, instalací a nastavením procesů pro sběr dat.

Naše know-how, váš úspěch v ESG

Jsme sehraný tým zkušených manažerů s nadšením pro odpovědné podnikání. Prošli jsme si mnoha pozicemi od expertních až po vrcholový management. Působili jsme ve velkých korporátních firmách v České republice a zahraničí. Díky tomu máme přehled, co firmy na své ESG cestě skutečně potřebují.

PARTNER Petr Boček

Mám 20 let zkušeností z několika mezinárodních firem, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Vedl jsem různě veliké týmy zejména v komerční oblasti – strategie, vývoj produktu a služeb, marketing, prodej atd. Pracoval jsem jak v lokálních pobočkách, tak v centrálách velkých firem.
Baví mě nové veci. Několikrát jsem zaváděl zcela nové produkty, systémy a procesy do stávajících organizací. Většinou jsem byl zodpovědny od A do Z, tedy od strategie, vytvoření týmu a obchodního plánu až po plnou implementaci a provoz. Mám zkušenosti a schopnost řídit transformační změny v rámci organizace, at už vycházejí z legislativních požadavků nebo z interních potřeb podniku. Také jsem se účastnil nebo vedl procesy fúzí a akvizic (Mergers and Acquisitions), a to od průzkumu, procesu due illigence, přípravy smlouvy o koupi akcií až po finalní uzavření.
Jsem businessman, který rozumí tomu, že pro firmu jsou důležité výsledky, spokojený a vracející se zákazník a výkonní a spokojení zaměstnanci.
Věřím, že SalveTerra může svým zákazníkům pomoci k lepším výsledkům a zároveň přispět k tomu, aby dopady činnosti takových zákazníků byly přínosné jak pro přírodu, tak pro lidi a společenství, ve kterém působí.

PARTNER Rudolf Kypta

V minulosti jsem působil na pozicích CEO, CFO nebo dalších odborných či projektových rolích v mezinárodních společnostech v Česku, Slovensku a Bulharsku. Prošel jsem skupinou KBC, konkrétně společnostmi UBB Interlease a ČSOB Leasing, dále ING/NN pojišťovnou a poradenskou skupinou PwC. Vedle mnohaleté finanční expertizy jsem posledních 5 let rozvíjel své dovednosti na pozici CEO v Bulharsku. Během své praxe jsem získal praktické zkušenosti s implementací ESG reportingu, sběrem dat i přípravou strategických záměrů a jejich naplňováním. Rukama mi prošel nespočet zpráv o udržitelnosti. Vím, jak připravit ESG report, který obstojí u velkých korporací a bank. Mým celoživotním cílem je obklopovat se týmem lidí, který chce dosáhnout více, než se od něj očekává.

Společně dosáhneme vyváženého propojení mezi udržitelností a růstem vaší firmy. Ozvěte se nám.

Salve Terra s.r.o.

Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1

IČ: 193 663 53
DIČ: CZ193 663 53

č.účtu: 2121157003/5500

    Vaše zpráva už letí k nám. Ozveme se vám co nejdříve zpět. Děkujeme za důvěru.

    Web
    vytvořil